Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
 
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot (ÁSZF-et), mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
 
Ha az ÁSZF bármely pontja jogilag hiányos, vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatályát vesztett, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó
rendelkezései érvényesek.
 

Az Eladónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexe.


Rendelésekor minden esetben vegye figyelembe, hogy a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény
2.§(a) bekezdése szerint csak és kizárólag azok a természetes személyek minősülnek
Fogyasztónak, akik csak és kizárólag saját használatra vásárolnak webshopból.


A webshopból vásárló viszonteladókra nem vonatkoznak ugyan azok a jogok, mint a hatályos
jogszabályok által értelmezett Fogyasztókra, hiszen ők gazdasági tevékenység keretében adják le a rendelésüket.


Elállás esetén a postán feladható csomagokat nem áll módunkban elhozni, elszállíttatni a Fogyasztótól.


A megrendelés teljesítésekor kiállított számlát csak és kizárólag a hatályos, ide vonatkozó
rendelkezések alapján tudjuk módosítani, amely miatt csak és kizárólag az átvételtől számított 8
napon belül történő számla módosítás kérést tudjuk mérlegelni.


Azokat a számlákat, amelyek magánszemély részére kerültek kiállításra, a fenti határidőn belül
csak és kizárólag a vevő adatokban történő változtatási igény tartozik a mérlegelési jogkörünkbe.


 A jelen ÁSZF elfogadása után, a megrendelés véglegesedésével a szerződés továbbra is
elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven
íródik, magatartási kódexre nem utal, és a megrendelés, valamint a számla az ide vonatkozó
hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően iktatásra és tárolásra kerülnek. Az ide vonatkozó
beazonosítást az egyedi bizonylat sorszám biztosítja, amelyet Megrendelő/Vásárló részére mind
elektronikus, mind a számla esetén papírformában is a rendelkezésére bocsátjuk.


Az ide vonatkozó adatvédelmi előírásokat jelen ÁSZF-en kívül a honlapon megtalálható és
letölthető adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.


A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://thomasshop.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
http://thomasshop.hu/vasarlasi-feltetelek és letölthető az alábbi
linkről: http://thomasshop.hu/vasarlasi-feltetelek.pdf
 
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: VP Sales Kft
A szolgáltató székhelye / panaszügyintézés helye: 7624 Pécs, Xavér utca 23

 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info(kukac)konyhagepbolt(pont)hu


Adószáma: 28994657-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-085590 a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által kiadva
NAIH azonosítószám: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
által kiadva
 
Telefonszáma: +36 70 418 9787,

Telefonos ügyfélszolgálati idő:

Hétfő-Csütörtök: 9:00 – 16:00

Péntek: 9:00 – 15:00
 
A szerződés nyelve: magyar
 
Képviselő: Varga-Pál Koppány
 
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: megegyezik a szolgáltató adataival
 
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 
2.2. A jelen Szabályzat 2024. 03. 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad

A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 1 (egy) nappal a weboldalon közzéteszi. Fogyasztó a weboldalra történő
látogatása el kell hogy fogadja a vállalkozás süti kezelési változatait részben vagy egészben, (süti kezelés) a regisztráció véglegesítésével, (Adatvédelmi tájékoztató megismerésével és
elfogadásával) valamint a rendelés véglegesítésével (ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató
megismerésével és elfogadásával), nem ráutaló magatartás alkalmazásával, hanem saját
döntése alapján, a szükséges, jogszabályok által előírt lépések megtételével, az adott területhez
tartozó szükséges és elengedhetetlen adatok önkéntes megadásával, az adott területhez tartozó,
választható lehetőségek kiválasztásával (süti kezelés típusai) a weboldal használatára
vonatkozó, az adott területhez tartozó szabályozás érvényessé válik. A szükséges nyilatkozatok
megadása nélkül sem a regisztráció, sem a megrendelés nem véglegesedik, azaz a ráutaló
magatartás szerinti automatikus hozzájárulás jogsértő megléte nem valósul meg. Mind a
regisztrációt, mind a megrendelést csak és kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatok önkéntesen
történő megadása után lehet véglegesíteni, aktiválni. A hozzájáruló nyilatkozatok megadása előtt,
valamint bármikor, amikoraz oldalra látogat, Fogyasztónak joga és lehetősége van a
hozzájárulásához tartozó ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót megismerni.
 
Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt és véglegesített
rendeléseket) nem érintik.
 
2.3. Fogyasztó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop/weboldalra és
rendelést véglegesít, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult és nem is tud rendelést véglegesíteni.
 
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop/weboldal, annak bármely részlete és
az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
webshopon/weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
2.5 Fogalmak


2.5.1 Felek: Eladó és Vevő együttesen.
 
2.5.2 Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy. Ide nem tartoznak bele a viszonteladók.
 
2.5.3 Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

 
2.5.4 Honlap: Weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköznek
minősül.
 
2.5.5 Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével
létrejövő adásvételi szerződés.
 
2.5.6 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszköz különösen a címzett, vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtó
termékekben közzé tett hirdetés megrendelő lappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 
2.5.7 Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek
egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.
 
2.5.8 Termék: A honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre
szánt minden birtokba vehető, forgalom képes dolog, amely a szerződés tárgyát képezi.
 
2.5.9 Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy.
 
2.5.10 Vevő: A honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.
 

2.5.11 Postai küldemény: A postán csomagként feladható, 40kg-ot meg nem haladó
küldemények.
 

2.5.12 Tartós fogyasztási cikk: a 151/2003 Kormányrendelet Melléklete szerinti, a 10 000,-Ft-ot
elérő eladási árú termékek tartoznak a tartós használati cikkek kategóriájába

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
 

3.1. Fogyasztó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul. Ezen hozzájárulás önkéntes, az elektronikus felületen történő
megadással, az érintett részterületre vonatkozóan válik megadottá. Fentiekből adódóan az oldalra látogatókra, akik nem regisztrálnak, nem véglegesítenek megrendelést, ez a szakasz nem
vonatkozik.
 
3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
 
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.
 
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
 
4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,
illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a
termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
jelentősen eltérő, rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Az árak tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató az ár változtatás jogát fenntartja. Ez nem értendő
úgy, hogy Szolgáltató egyoldalú döntése alapján a véglegesített rendelések egységárát önkényes
megváltoztatja oly módon, hogy számlázni már egy más áron számláz.
 
 
 5. RENDELÉS MENETE
 
5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, regisztráció nélkül is meg
tudja kezdeni a vásárlást.
 
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a
kosár tartalmát az „árucikk” résznél.
 
5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A törlés ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Amennyiben vásárló befejezte
a vásárlást, akkor a „tovább a pénztárba” ikon lenyomásával elindíthatja a rendelését.
 
5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a
következők:


5.5.1. Fizetési módok:
 

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék az adatvédelmi tájékoztatóban nevesített futárszolgálatok egyike által kerül kiszállításra. A Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben, a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Figyelem! Utánvétes fizetési mód választása esetén, bármelyik szállítási mód kiválasztása mellet egyszeri utánvét kezelési költség kerül felszámitásra, melynek mértéke egységesen bruttó 490,-Ft rendelésenként.

 

Fizetés utalással: A megrendelt termék az adatvédelmi tájékoztatóban nevesített futárszolgálatok egyike által kerül kiszállításra. A Vásárló a megrendelés végösszegét a megrendeléskor, előreutalással teljesíti. A fizetés teljesítése, azaz a Szolgáltató bankszámláján történő megjelenés után történik meg a kiszállítás.

 

5.5.2.1 Kumi futár szállítás esetén:
A Kumi szállítási mód esetén a feladás napján e-mailben megküldjük önnek a
csomag  nyomonkövetéséhez a csomagszámot. A kiszállítás napján a futárszolgálat e-mailben
és SMS-ben megerősíti a szállítási idő intervallumát.
 

Az átadást követően megküldött csomagszám segítségével, az alábbi oldalon Ön is nyomon
követheti  hol tart éppen a csomagja:

minimum súly: 

maximum súly:

Szállítási költség

0,0000

10,0000

1490 Ft

 

10,0001

40,0000

2490 Ft

 

40,0001

100,0000

3990 Ft


 

5.5.2.2 MPL Posta szállítás esetén:
 

MPL Posta szállítási költség:

minimum. súly:(kg) 

max. súly:(kg)

Szállítási költség:

0,0000

10,0000

1990 Ft

 

10,0001

20,0000

2990 Ft

 

20,0001

40,0000

5990 Ft

 

MPL Posta  szállítási módnál csak előreutalásos fizetés választható.

 

Kérem rendelésénél vegye figyelembe, hogy az MPL Posta kiszállítási mód esetén a kiválasztott termékeket darabonként, NEM ÖSSZECSOMAGOLVA, külön-külön,nem egyszeri szállítási díjért tudjuk csak a megrendeléseként teljesíteni.

Rendszerünk fejlesztés alatt áll, ezért amennyiben MPL Posta szállítási módot választ a megrendelése véglegesítésénél, és a megrendelésében nem 1 db, hanem több termék szerepel, helytelen, nem véglegesedett megrendelésnek minősül és a leadott rendelés részleteinek további egyeztetése miatt munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

A fenti méretektől,súlyhatároktól és értéhatároktól nem áll módunkban eltérni.
 
5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál,
fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után
azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a
megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 
5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot
kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, a csomagoláson észlelt esetleges
sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles
átvenni.
 

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamáció esetén Szolgáltató jogosult az eset feltárására,
megismerésére. A Fogyasztói jogok figyelembevételével, a jóhiszeműség elvét fenntartva,
Szolgáltató minden ilyen esetet egyedileg vizsgál meg. Szolgáltató javasolja Fogyasztó részére,
hogy a nem jegyzőkönyves reklamáció esetén kép vagy videó anyagot készítsen a reklamáció
alátámasztására.
 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetileg megbízott futárszolgálat által.
Amennyiben a megrendelést viszonteladó, vagy egyéb cégformájú megrendelő adja le, akkor
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy megvizsgálja az egyéb jogcímen, azaz nem
jegyzőkönyvezett szállítási sérülés okán bejelentett szerződéselállási bejelentéseket. Ha az eset
során felmerül annak a ténye, hogy egyéb gazdasági okból történik a szerződéstől történő elállás,
azaz a megrendelt és szabályosan, épségben leszállított termék nem indokolt esemény miatt
kerül visszaküldésre, akkor Szolgáltató jogosult a termék visszavételét megtagadni, ezzel egy
időben a megrendelés kifizetett ellenértékét megtartani, illetve utánvétes fizetési mód esetén
jogos követelésként behajtani a tartozást.

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívánságát.
 
5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 
5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik
meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához
tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 
 
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTEL TELJESÍTÉSE
 
6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására,
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja
teljesíteni a megrendelését. A véglegesített megrendelés teljesítésére vonatkozó egyéb
egyeztetések nem befolyásolják, nem változtatják meg a megrendelés érvényességét.
 
6.2. Általános teljesítési határidő, a végleges visszaigazolástól számított 1-7 munkanapon belül.
A végleges visszaigazoláshoz tartozik a szállítás és egyéb teljesítésre vonatkozó részletek
egyeztetése, pontosítása.
 
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő
eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik
személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre,
ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 
6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az
eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 
6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 
6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
 
6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 
6.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító,
vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató
fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően
kerülhet sor!
 
7. ELÁLLÁS JOGA
 
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Ezen jogának gyakorlására jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elektronikus levelezési vagy
postacímet használhatja a Vásárló.
 
7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.

 
7.3. Fogyasztó, a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta
e költség viselését.
 
7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.
 
7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 
7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig
megőrző termék tekintetében.
 
7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a
fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett
összeget a Fogyasztó részére, beleértve a vásárláskor felszámított és kifizetett szállítási díjat is.
 
7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
 
7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.
 
7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie
14 napon belül.
 7.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését. Cégünk ezt a költséget nem tudja felvállalni.

 
7.13. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely
a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik.
 
7.14. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükségestől eltérő kezelés, használat miatt következett be.
 
7.15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t,
vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
7.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés
alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával
pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként,
csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy
futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére, valamint
személyesen a Szolgáltató telephelyén adhatja le.
Telefonon történő értesítés esetén minden esetben szükséges egy elektronikus vagy postai
levélben történő írásos megerősítésre. A szóbeli bejelentés ideje lesz az elállási jog
gyakorlásának kezdőidőpontja, melyet az írásban történő megerősítés nem változtat meg.
 
7.17. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék
visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra
visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt, de csak abban az
esetben, ha a terméken kizárólag kipróbálásból eredő használati kopás, nyom látható.
 
7.18. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
 
7.19. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat
illeti meg.
 
7.20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 
7.21. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

7.21.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát
tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni, vagy
bármilyen, a jelen ÁSZF-ben rögzített módon értesíteni Szolgáltatót és a rögzített módok egyikén
egy későbbi időpontban azt írásban is megerősíteni.
 
7.21.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég
csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a
postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a
fax küldésének idejét veszi figyelembe. Amennyiben az első értesítés telefonon, szóban történik,
úgy az elállási jog gyakorlásának kezdőidőpontja ez az időpont, melyet a későbbi írásban történő
megerősítés nem módosít.
 

7.21.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog
gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 

7.21.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 

7.21.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a
vásárló az elállási joggal.
 
7.22 A 45/2014 korm. rendelet 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat minta:
 

Címzett
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

 
8. Szavatosság
 
Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
A Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül
érvényesíthet csereigényt, tartós fogyasztási cikk esetén, amennyiben a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
Kellékszavatosság
 

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
 
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
 
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
 
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
 
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak
kell bizonyítania.
 
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó,
továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből,
illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 
Jótállás
 
8.13 A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
8.14. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól
függetlenül megilletik.

Csereszavatossági jog
 

A hatályos rendelkezések értelmében Fogyasztót megilleti a csereszavatossági jog.

A csereszavatossági jog érvényesítésének feltételei és menete:

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Fontos, hogy az átvételt követően, valamint a fenti, a csereszavatossági igény érvényesítésére meghatározott időtartamon belül jelzett esztétikai, a termék működését nem befolyásoló sérülésekre, elváltozásokra a csereszavatossági igény nem érvényesíthető.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
 
9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 
9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak
nyugtával).
 
9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik
(Ptk. 6:166. §).
 
9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 
9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell
bocsátani.
 
9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható
módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 
9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
 
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK


10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el.
 

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az hogy
a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
  
11. PANASZKEZELÉS RENDJE
 
11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen
panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ÁSZF 1.
pontban megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti
nyitvatartási/ügyfélszolgálati időben, melynek nyitvatartási ideje: munkanapokon 8-17 óráig tart.
 
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet
vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt
évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
 
www.bekeltetes.hu

www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Tel.: 72-507-154
info@baranyabekeltetes.hu

 
 
11.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi
eljárást.
 
11.6. Panasszal fordulhat a helyi illetékes Járási Hivatalhoz, vagy ezen hivatal fogyasztóvédelmi
osztályához:
 
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal
Cím: 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3
Központi telefonszám: +36 72 795 693, +36 72 795 624
E-mail cím: pecs.jaras@baranya.gov.hu
 
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Központi telefonszám: +36 72 795 398
E-mail cím: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
 
webcím: fogyasztovedelem.kormany.hu, jarasinfo.gov.hu

 
11.7. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 
11.8. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
11.9. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő Békéltető Testület illetékes.
 
11.10. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon
keresztül.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
11.11. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás
székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
11.12. A vásárlónak joga van bírósági eljárást kezdeményezni. Jogosult a fogyasztói jogvitából
származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.
 
12. SZERZŐI JOGOK
 
12.1. Miután a thomasshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
thomasshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
12.2. A thomasshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-
neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 
12.4. Tilos a thomasshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy
visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a thomasshop.hu weboldalon vagy azok
bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
12.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként
bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
13. ADATVÉDELEM
 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója tartalmazza a digitális adattartalom működésére, műszaki
védelmi intézkedéseire vonatkozó szabályozásokat és elveket.

https://www.thomasshop.hu/adatkezelesi-tajekoztato-3

Pécs, 2024.03.27.

Keresés